COVID-19: CKV BLIJFT TOT UW DIENST

Ook tijdens deze turbulente Corona-periode blijft CKV volledig operationeel. Ons team in Waregem plus onze commerciëlen blijven tot uw dienst. We hebben de nodige schikkingen getroffen zodat jullie bij ons terecht kunnen voor alle vragen inzake kredietdossiers en spaartegoeden. Wij openden hiertoe volgend e-mailadres covid-19@ckv.be.

Specifiek voor klanten met spaartegoeden: wij kunnen u enkel ontvangen op onze zetel te Waregem nà voorafgaande afspraak via 056 62 92 81 of via mail: directbank@ckv.be.

CKV blijft de toestand op de voet volgen en informeert bij elke nieuwe ontwikkelingen.

CKV steunt de consumenten die financieel getroffen zijn door de coronacrisis. Heeft u bij ons een consumentenkrediet of een hypothecaire gewaarborgd krediet met roerende bestemming, dan komt u in aanmerking voor een uitstel van betaling indien u voldoet aan volgende voorwaarden:

  • U lijdt een inkomensverlies door de coronacrisis (bv tijdelijk technisch/economisch werkloos, sluiting bedrijf,...)
  • U had geen betalingsachterstand van meer dan één maand op 1-4-2020
  • U beschikt over minder dan 25.000 euro roerend vermogen
Het betalingsuitstel heeft betrekking op zowel kapitaal als intresten (u betaalt tijdelijk niets) en dit gedurende maximaal 3 maanden. Na afloop van het betalingsuitstel hernemen de betalingen. Er worden geen administratie- of dossierkosten aangerekend en de intresten tijdens de uitstelperiode kan u gespreid over de resterende looptijd van uw krediet terugbetalen.

U kan uw vraag richten tot covid-19@ckv.be. Hou rekening met een behandeltermijn van enkele dagen."

CKV TEAM

COVID-19: CKV RESTE À VOTRE SERVICE

Face à cette situation exceptionnelle de Corona, nous tenons à vous informer que CKV restera pleinement opérationnel. Notre équipe à Waregem ainsi que nos commerciaux resteront à votre service. Nous avons pris les dispositions nécessaires afin que vous puissiez nous joindre pour toutes questions relatives aux dossiers de crédit et à vos épargnes. Nous mettons l’adresse e-mail covid-19@ckv.be à votre service.

Spécifiquement pour nos clients épargnants: nous ne pouvons vous accueillir à notre siège social à Waregem que sur rendez-vous préalable via 056 62 92 81 ou par e-mail: directbank@ckv.be. Merci de votre compréhension.

Bien entendu, nous continuerons à suivre de près la situation et nous vous tiendrons informés de tout nouveau développement.

CKV continue à supporter les consommateurs qui ont été financièrement touchés par la crise du coronavirus. Si vous avez un crédit à la consommation ou un crédit hypothécaire avec but mobilier, vous pouvez bénéficier d'un report de paiement si les conditions suivantes sont remplies :

  • Vous subissez une perte de revenus du fait de la crise du coronavirus (chômage technique temporire, la société est fermée,...)
  • Vous n'étiez pas en retard dans vos remboursements de plus d'un mois au 1er avril 2020
  • Vous possédez des biens mobiliers pour une valeur de moins de 25.000 euros.
Le report de paiement porte à la fois sur le capital et les intérêts et sa durée est de maximum 3 mois.Au-delà de l'expiration de cette période de report, les remboursements reprendront leur cours. Il ne sera pas facturé de frais de dossier, ni de frais administratifs. Les intérêts dus pour la période de report seront échelonnés sûr la durée restante de votre crédit.

Vous pouvez adresser votre demande à covid-19@ckv.be. Veuillez tenir compte d'une période de traitement de quelques jours.

CKV TEAM

Ontdek onze CKV-spaarrekeningen

Over CKV

Centrale Kredietverlening NV (CKV) is een spaarbank van Belgische oorsprong, gevestigd te 8790 Waregem, Mannekeestraat 33 met ondernemingsnummer BE 0400.040.965, tel. 056/62.92.81, fax 056/61.10.79, email: info@ckv.be

CKV is een kredietinstelling erkend door de Nationale Bank van België en deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel. In geval van faillissement of risico van faillissement van CKV loopt de spaarder, boven het bedrag van € 100.000,00 dat valt onder de depositogarantie, het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering/omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling.  Meer informatie vindt u hiervan terug op www.garantiefonds.belgium.be.

 

 

Op goede (rente)voet

De CKV-Spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening van onbepaalde duur, onderworpen aan het Belgische recht en zonder minimaal inschrijvingsbedrag. Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf geplafonneerd op € 990,00 (€ 1.980,00 voor gehuwden of wettelijk samenwonenden) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overschrijdt, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

 

Tarieven

Onze CKV-Spaarrekening biedt u op heden een basisrente van 0,10% en een getrouwheidspremie van 0,15%.  U ontvangt de basisrente onvoorwaardelijk op alle bedragen die u op uw CKV-Spaarrekening stort, ongeacht het bedrag of de looptijd Voor bedragen die na storting 12 maanden op uw rekening blijven staan, ontvangt u bovenop de basisrente nog eens een getrouwheidspremie. Gezien de hoge getrouwheidspremie is deze CKV-Spaarrekening dan ook ideaal als u uw geld minstens een jaar kan missen. 

De rentevoeten zijn uitgedrukt op jaarbasis. Deze kunnen op ieder moment worden aangepast en zijn steeds beschikbaar op onze website. Wijzigingen worden schriftelijk via een rekeningafschrift meegedeeld aan de bestaande klanten.

Er zijn geen instap- of beheerskosten.

 

Meer weten over onze CKV-spaarrekening?

Ontdek het handig overzicht op onze essentiële spaardersinformatie, de informatiefiche over de depositobescherming, ons algemeen reglement der verrichtingen, onze algemene prospectus tarieven en ons reglement CKV spaarrekening op onze website of contacteer de CKV deposito agent in uw buurt voor een afspraak.

 

Het is noodzakelijk deze documenten door te nemen vóór de opening van de CKV-Spaarrekening. U kan ook steeds bij onze agenten een kosteloos afschrift van deze documenten bekomen of via directbank@ckv.be .

 

 

CKV-Spaarrekening met derdenbeding

De CKV-Spaarrekening met derdenbeding is eveneens een gereglementeerde spaarrekening met dezelfde kenmerken zoals hierboven geschetst waarbij u kunt sparen voor een derde onder uw controle.

Raadpleeg onze essentiele spaardersinformatie voor een CKV spaarrekening met derdenbeding, de informatiefiche over de depositobescherming, ons algemeen reglement der verrichtingen, onze algemene prospectus tarieven en ons reglement CKV spaarrekening met derdenbeding op onze website of contacteer de CKV deposito agent in uw buurt voor een afspraak.

Het is noodzakelijk deze documenten door te nemen vóór de opening van de CKV-Spaarrekening met derdenbeding. U kan ook steeds bij onze agenten een kosteloos afschrift van deze documenten bekomen. 

 

Niet tevreden?

Met eventuele klachten inzake onze CKV-Spaarrekening (met derdenbeding) kan u terecht bij de heer Rudi Deruytter (klachten@ckv.be). Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u beroep doen op de ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Bereken uw rendement op

www.spaargids.be