COVID-19: CKV BLIJFT TOT UW DIENST

Ook tijdens deze turbulente Corona-periode blijft CKV volledig operationeel. Ons team in Waregem plus onze commerciëlen blijven tot uw dienst. We hebben de nodige schikkingen getroffen zodat jullie bij ons terecht kunnen voor alle vragen inzake kredietdossiers en spaartegoeden. Wij openden hiertoe volgend e-mailadres covid-19@ckv.be.

Specifiek voor klanten met spaartegoeden: wij kunnen u enkel ontvangen op onze zetel te Waregem nà voorafgaande afspraak via 056 62 92 81 of via mail: directbank@ckv.be.

CKV blijft de toestand op de voet volgen en informeert bij elke nieuwe ontwikkelingen.

CKV steunt de consumenten die financieel getroffen zijn door de coronacrisis. Heeft u bij ons een consumentenkrediet of een hypothecaire gewaarborgd krediet met roerende bestemming, dan komt u in aanmerking voor een uitstel van betaling indien u voldoet aan volgende voorwaarden:

  • U lijdt een inkomensverlies door de coronacrisis (bv tijdelijk technisch/economisch werkloos, sluiting bedrijf,...)
  • U had geen betalingsachterstand van meer dan één maand op 1-4-2020
  • U beschikt over minder dan 25.000 euro roerend vermogen
Het betalingsuitstel heeft betrekking op zowel kapitaal als intresten (u betaalt tijdelijk niets) en dit gedurende maximaal 3 maanden. Na afloop van het betalingsuitstel hernemen de betalingen. Er worden geen administratie- of dossierkosten aangerekend en de intresten tijdens de uitstelperiode kan u gespreid over de resterende looptijd van uw krediet terugbetalen.

U kan uw vraag richten tot covid-19@ckv.be. Hou rekening met een behandeltermijn van enkele dagen."

CKV TEAM

COVID-19: CKV RESTE À VOTRE SERVICE

Face à cette situation exceptionnelle de Corona, nous tenons à vous informer que CKV restera pleinement opérationnel. Notre équipe à Waregem ainsi que nos commerciaux resteront à votre service. Nous avons pris les dispositions nécessaires afin que vous puissiez nous joindre pour toutes questions relatives aux dossiers de crédit et à vos épargnes. Nous mettons l’adresse e-mail covid-19@ckv.be à votre service.

Spécifiquement pour nos clients épargnants: nous ne pouvons vous accueillir à notre siège social à Waregem que sur rendez-vous préalable via 056 62 92 81 ou par e-mail: directbank@ckv.be. Merci de votre compréhension.

Bien entendu, nous continuerons à suivre de près la situation et nous vous tiendrons informés de tout nouveau développement.

CKV continue à supporter les consommateurs qui ont été financièrement touchés par la crise du coronavirus. Si vous avez un crédit à la consommation ou un crédit hypothécaire avec but mobilier, vous pouvez bénéficier d'un report de paiement si les conditions suivantes sont remplies :

  • Vous subissez une perte de revenus du fait de la crise du coronavirus (chômage technique temporire, la société est fermée,...)
  • Vous n'étiez pas en retard dans vos remboursements de plus d'un mois au 1er avril 2020
  • Vous possédez des biens mobiliers pour une valeur de moins de 25.000 euros.
Le report de paiement porte à la fois sur le capital et les intérêts et sa durée est de maximum 3 mois.Au-delà de l'expiration de cette période de report, les remboursements reprendront leur cours. Il ne sera pas facturé de frais de dossier, ni de frais administratifs. Les intérêts dus pour la période de report seront échelonnés sûr la durée restante de votre crédit.

Vous pouvez adresser votre demande à covid-19@ckv.be. Veuillez tenir compte d'une période de traitement de quelques jours.

CKV TEAM

Ontdek onze termijnrekeningen

Over CKV

Centrale Kredietverlening NV (CKV) is een spaarbank van Belgische oorsprong, gevestigd te 8790 Waregem, Mannebeekstraat 33 met ondernemingsnummer BE0400.040.965, tel. 056/62.92.81, fax 056/61.10.79, email: info@ckv.be.

CKV is een kredietinstelling erkend door de Nationale Bank van België en deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel. In geval van faillissement of risico van faillissement van CKV loopt de spaarder, boven het bedrag van € 100.000,00 dat valt onder de depositogarantie, het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering/omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die heeft op de financiële instelling. 

 

Laat uw spaargeld binnen CKV optimaal renderen

In tegenstelling tot een klassieke spaarrekening zet u met een termijnrekening uw geld voor een bepaalde periode vast.

Tijdens deze looptijd kunt u geen geld opnemen.  Maar dankzij de termijnrekening ontvangt u bij een voldoende lange looptijd wel een hogere rentevoet dan op een klassieke spaarrekening. 

Bij CKV Spaarbank kunt u terecht voor de volgende termijnrekeningen afhankelijk van uw keuze van intrestuitkering:

- CKV comfortrekeningen
- CKV temporekeningen
- CKV relaxrekeningen
- CKV targetrekeningen

 

Tarieven

De rentevoeten zijn vast en worden u maandelijks (comfort), halfjaarlijks (tempo), jaarlijks (relax) of gekapitaliseerd (target) uitbetaald. Ook de looptijd wordt van tevoren vastgelegd. 

De targeterekening heeft een minimale looptijd van twee jaar. De overige termijnrekeningen hebben een minimale looptijd van 1 jaar. Er zijn steeds verschillende looptijden mogelijk. Een termijnrekening is dus ideaal voor geld dat u voor een langere termijn kan missen en waarbij u uzelf maandelijks, halfjaarlijks, jaarlijks op of vervaldag een extra inkomen wilt geven. 

Bij de comfortrekeningen is er een minimaal inschrijvingsbedrag van € 25.000,00. Voor de overige termijnrekeningen bedraagt het minimaal inschrijvingsbedrag € 100,00 of veelvouden van € 100,00. Op de toegekende rente wordt een roerende voorheffing van 30% ingehouden voor de natuurlijke personen met woonplaats in België.

 

Meer weten over onze termijnrekeningen?

Raadpleeg ons algemeen reglement der verrichtingen, de informatiefiche over de depositobescherming, onze algemene prospectus tarieven en onze diverse reglementen zoals hierboven vermeld op onze website of contacteer de CKV deposito agent in uw buurt voor een afspraak.  

 

Het is noodzakelijk deze documenten door te nemen vóór de opening van de CKV termijnrekening. U kan ook steeds bij onze agenten een kosteloos afschrift van deze documenten bekomen.

 

Raadpleeg ook onze huidige voorwaarden voor de actuele looptijden en tarieven

 

Niet tevreden?

Met eventuele klachten inzake onze termijnrekeningen kan u terecht bij de heer Rudi Deruytter (klachten@ckv.be). Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u beroep doen op de ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Bereken uw rendement op

www.spaargids.be