COVID-19: CKV BLIJFT TOT UW DIENST

Ook tijdens deze turbulente Corona-periode blijft CKV volledig operationeel. Ons team in Waregem plus onze commerciëlen blijven tot uw dienst. We hebben de nodige schikkingen getroffen zodat jullie bij ons terecht kunnen voor alle vragen inzake kredietdossiers en spaartegoeden. Wij openden hiertoe volgend e-mailadres covid-19@ckv.be.

Specifiek voor klanten met spaartegoeden: wij kunnen u enkel ontvangen op onze zetel te Waregem nà voorafgaande afspraak via 056 62 92 81 of via mail: directbank@ckv.be.

CKV blijft de toestand op de voet volgen en informeert bij elke nieuwe ontwikkelingen.

CKV steunt de consumenten die financieel getroffen zijn door de coronacrisis. Heeft u bij ons een consumentenkrediet of een hypothecaire gewaarborgd krediet met roerende bestemming, dan komt u in aanmerking voor een uitstel van betaling indien u voldoet aan volgende voorwaarden:

  • U lijdt een inkomensverlies door de coronacrisis (bv tijdelijk technisch/economisch werkloos, sluiting bedrijf,...)
  • U had geen betalingsachterstand van meer dan één maand op 1-4-2020
  • U beschikt over minder dan 25.000 euro roerend vermogen
Het betalingsuitstel heeft betrekking op zowel kapitaal als intresten (u betaalt tijdelijk niets) en dit gedurende maximaal 3 maanden. Na afloop van het betalingsuitstel hernemen de betalingen. Er worden geen administratie- of dossierkosten aangerekend en de intresten tijdens de uitstelperiode kan u gespreid over de resterende looptijd van uw krediet terugbetalen.

U kan uw vraag richten tot covid-19@ckv.be. Hou rekening met een behandeltermijn van enkele dagen."

CKV TEAM

COVID-19: CKV RESTE À VOTRE SERVICE

Face à cette situation exceptionnelle de Corona, nous tenons à vous informer que CKV restera pleinement opérationnel. Notre équipe à Waregem ainsi que nos commerciaux resteront à votre service. Nous avons pris les dispositions nécessaires afin que vous puissiez nous joindre pour toutes questions relatives aux dossiers de crédit et à vos épargnes. Nous mettons l’adresse e-mail covid-19@ckv.be à votre service.

Spécifiquement pour nos clients épargnants: nous ne pouvons vous accueillir à notre siège social à Waregem que sur rendez-vous préalable via 056 62 92 81 ou par e-mail: directbank@ckv.be. Merci de votre compréhension.

Bien entendu, nous continuerons à suivre de près la situation et nous vous tiendrons informés de tout nouveau développement.

CKV continue à supporter les consommateurs qui ont été financièrement touchés par la crise du coronavirus. Si vous avez un crédit à la consommation ou un crédit hypothécaire avec but mobilier, vous pouvez bénéficier d'un report de paiement si les conditions suivantes sont remplies :

  • Vous subissez une perte de revenus du fait de la crise du coronavirus (chômage technique temporire, la société est fermée,...)
  • Vous n'étiez pas en retard dans vos remboursements de plus d'un mois au 1er avril 2020
  • Vous possédez des biens mobiliers pour une valeur de moins de 25.000 euros.
Le report de paiement porte à la fois sur le capital et les intérêts et sa durée est de maximum 3 mois.Au-delà de l'expiration de cette période de report, les remboursements reprendront leur cours. Il ne sera pas facturé de frais de dossier, ni de frais administratifs. Les intérêts dus pour la période de report seront échelonnés sûr la durée restante de votre crédit.

Vous pouvez adresser votre demande à covid-19@ckv.be. Veuillez tenir compte d'une période de traitement de quelques jours.

CKV TEAM

Zorg dat de financiële puzzel klopt ook bij onvoorziene omstandigheden

U voorziet problemen bij het tijdig terugbetalen van uw krediet en/of vreest niet tijdig over de gehoopte liquiditeiten te beschikken? U wenst uw bestaand krediet te verlengen of om te vormen?

Onze collega’s kijken samen met u graag na of er een mogelijkheid bestaat om de nakende opzegging van het krediet met integrale opeising van alle verschuldigde bedragen te vermijden.

HOE?

Stuur ons een brief / e-mail naar onze dienst Restructuring met :
• Het uitdrukkelijke verzoek de bestaande kredietovereenkomst (al dan niet onder nieuwe kredietvorm) te verlengen
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
• Uw huidig dossiernummer

Voeg volgende documenten toe:
• Inkomstenbewijzen van de laatste drie maanden
(LET OP: het gaat hier niet enkel om loonfiches, maar bv. ook bewijzen van huurinkomsten, e.d.)
• Overzicht van uw huidige schulden (onder andere BTW, RSZ, personenbelasting, onbetaalde facturen, vorderingen deurwaarders,…)
• Een attest van de Nationale Bank van België (U kan de helpdesk van de NBB telefonisch contacteren op het nummer + 32 2 221 30 06 van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur. Kijk hiervoor ook eens onder FAQ onder Kredieten - Ik heb een aanvraag bij CKV)
• Recente foto’s en/of recent schattingsverslag (indien u hierover beschikt) van de in hypotheek gegeven woning(en)

Gelieve een e-mail te sturen naar RST@ckv.be of een brief te sturen naar het volgende adres:

Dienst Restructuring 
Centrale Kredietverlening nv
Mannebeekstraat 33,
B-8790 Waregem

OPGELET: Het openen van een herstructuringsonderzoek verbindt CKV nv geenszins tot daadwerkelijke herstructurering. Er kunnen bepaalde voorwaarden worden gekoppeld aan een herstructurering of deze kan zelfs geweigerd worden.