Opname bouwschijven

PROCEDURE (WERKWIJZE) OPNAME VAN EEN BEDRAG BESTEMD VOOR DE UITVOERING VAN RENOVATIE-, VERBOUWINGS- OF BOUWWERKEN:

U heeft bij Centrale Kredietverlening een lening aangegaan waarvan één van de doeleinden het renoveren, verbouwen of het bouwen van een onroerend goed betreft. Hiervoor werd een bedrag (zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden van uw hypothecair krediet) voorzien. Dit bedrag wordt na de effectieve ondertekening van de akte en naarmate de werken vorderen in schijven uitgekeerd (minimaal 2000 euro) op uw verzoek en mits voldaan wordt aan de voorwaarden hierna vermeld.

Werkwijze:

1. Het minimaal bedrag van elke aanvraag is 2000 euro.  

2. Het volledig bedrag voorzien voor werken dient te zijn opgenomen binnen een termijn van 24 maanden volgend op de datum van ondertekening van de leningsakte.

3. Elk verzoek tot opname of uitkering van een schijf moet schriftelijk aangevraagd worden, bij voorkeur per e-mail: opnames@ckv.be.

4. Gelieve voor elke aanvraag het aanvraagformulier te gebruiken, en dit volledig ingevuld en ondertekend naar ons terug te mailen, dit SAMEN met de verantwoordingsstukken en/of foto's ten einde de vooruitgang van de werken te kunnen vaststellen. Aanvragen die niet aan de hand van het aanvraagformulier worden overgemaakt, zullen immers niet noodzakelijk in overweging worden genomen en de procedure enkel vertragen. Een beknopte uitleg omtrent de uitgevoerde werken kan ons ook steeds helpen bij de behandeling van uw aanvraag. Foto's kunnen digitaal overgemaakt worden op het emailadres: opnames@ckv.be.

5. Verantwoordingsstukken kunnen o.a. zijn:

Recente facturen of voorschotfacturen voor uitgevoerde werken.
Recente facturen en/of aankoopbonnen (kassatickets) van aangekochte materialen.
6. Foto's dienen de werken zelf en de ruimte waarin de werken werden uitgevoerd weer te geven. Graag dus foto's van volledige ruimtes, van volledige gevels, van dak + gevel, ... Een foto van bv. deur alleen is niet voldoende.

7. Gelieve de uitgevoerde werken overeen te laten stemmen met de werken opgegegeven aan de expert (zie expertiseverslag + de initieel overgemaakte bestekken). CKV behoudt zich het recht voor om facturen te weigeren voor het gedeelte dat afwijkt van de initieel overgemaakte bestekken.

8. Naarmate de uitvoering van de werken vordert, zullen wij u verzoeken een nazichtexpertise over te maken ten einde de vordering van de werken vast te stellen. De nazichtexpertise dient uitgevoerd te worden door een door CKV aangesteld persoon (o.a. schatter). De kosten van deze schatting zijn ten laste van de ontlener(s).

9. Opgelet! Onzorgvuldig of onvolledig ingevulde aanvragen, en/of ontbrekende verantwoordingsstukken bij de aanvragen, kunnen aanleiding geven tot niet behandelen en/of uitbetalen van de opname. Indien de aanvraag niet via mail van de klant komt, dient de klant eigenhandig op het aanvraagformulier en/of verantwoordingsstukken (o.a. facturen)  "akkoord met betaling aan leverancier" aan te duiden en/of te schrijven. Dit moet getekend en gedateerd zijn door de klant. Gelieve bij facturen het telefoonnummer en het IBAN-nummer van de leverancier in kwestie te vermelden teneinde de uitbetaling te vergemakkelijken.

10. De registratie en beslissing omtrent uw aanvraag tot opname zal u steeds schriftelijk worden meegedeeld bij voorkeur via email. Opgepast: u kan meerdere e-mails (dewelke telkens handelt over een ander deel van uw aanvraag) ontvangen voor 1 aanvraag, gelieve elke mail grondig te lezen.
In geval van vergissingen of onjuistheden: gelieve binnen de 30 dagen na datum van bevestiging door CKV van een gehele of gedeeltelijke vrijgave, CKV schriftelijk in kennis te stellen van deze vergissing/onjuistheid. Zo niet zal deze vrijgave door CKV als definitief goedgekeurd worden beschouwd.

11. Indien uw aanvraag aanvaard werd en overgaan werd tot uitbetaling, volgt op het einde van diezelfde maand, via mail/post een aangepast vervaldagbericht. Gelieve dit ook grondig te lezen en de betalingsinstructies op te volgen.

12. Deze procedure en aanvraag vrijgave bouwschijf is terug vinden via volgende link: procedure aanvraag. Bij vragen kan u ook steeds de "FAQ" consulteren op onze website of een mail sturen naar opnames@ckv.be.