Corporate governance

Als spaarbank heeft CKV in maatschappelijk opzicht een bijzondere verantwoordelijkheid. In termen van corporate governance betekent dit dat de bank transparant werkt en oog houdt voor de belangen van alle stakeholders.

Aandeelhoudersstructuur

De instelling is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht waarvan het kapitaal volledig is volstort.

De aandelen zijn voor 99,94 % in handen van de financiële holding DATEX NV. Daarnaast zijn er een beperkt aantal aandeelhouders die de resterende 0,06 % van de aandelen bezitten.

Groepsstructuur

CKV heeft geen dochterondernemingen.

Beleidsorganen

CKV beschikt over een raad van bestuur en een directiecomité.

In de schoot van de raad van bestuur werd een audit- en risicocomité opgericht. Hierin zetelen enkel de niet uitvoerende bestuurders.

Het directiecomité bestaat uit vijf leden en staat collegiaal in voor de dagelijkse leiding.

Organisatiestructuur

Als kleinere spaarbank die zich richt op het klassieke bankieren is CKV heel eenvoudig georganiseerd. Zowel de krediet- als de depositoproducten worden verkocht via een net van zelfstandige tussenpersonen. Naast de backoffice diensten, gericht op kredietverlening en depositowerving, beschikt CKV over een aantal ondersteunende diensten (boekhouding, informatica, debiteurenbeheer, etc.). Daarnaast beschikt CKV over een interne auditor, compliance officer en riskmanager die elk op hun domein de goede werking van de spaarbank ondersteunen.

Doelstellingen en bedrijfswaarden

Centrale Kredietverlening neemt als spaarbank een belangrijke maatschappelijke positie in, waarbij onze interne en externe medewerkers het visitekaartje zijn naar de buitenwereld. Naast het imago van onze instelling staat of valt het succes van Centrale Kredietverlening met het vertrouwen dat onze (werk)omgeving in ons stelt. Vertrouwen kan alleen worden verworven door professioneel en integer handelen.
Centrale Kredietverlening is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil daarom niet alleen geldende wetten en regels en de Corporate Governance Code zoveel mogelijk naleven, maar bovendien rekening houden met maatschappelijk gangbare normen en waarden. Onze normen en waarden hebben wij neergelegd in de volgende gedragsregels die van toepassing zijn op alle medewerkers zowel intern als extern die een exemplaar van deze tekst hebben ontvangen.

De medewerkers moeten alle wettelijke voorschriften naleven. Zij moeten dan ook op de hoogte zijn van – in ieder geval – alle relevante wet- en regelgeving. Indien juridisch advies nodig is, zal daartoe beroep gedaan worden op een deskundige. Het is in ieder geval niet de bedoeling een eigen interpretatie te geven. Iedere medewerker volgt daarnaast de voorschriften vermeld in de schriftelijke procedures van de instelling.

Risicobeheer

Bankieren, zelfs klassiek, is risico’s beheren. CKV beheert deze risico’s op een gedegen manier. Zo wordt uitermate veel belang gehecht aan het krediet- en tegenpartijrisico in de schoot van het kredietcomité. Het operationele risicocomité (opgericht in de schoot van het directiecomité) beheert het renterisico, liquiditeitsrisico en andere operationele risico’s.

Door haar aard en werking kent de instelling geen marktrisico of wisselkoersrisico’s. 

Voorkoming van belangenconflicten

CKV wordt als financiële instelling gekenmerkt door de samenloop van verschillende belangen, vaak gelijklopende maar even dikwijls uiteenlopende of conflicterende belangen.  Zo kunnen belangenconflicten ontstaan tussen de verschillende stakeholders.

Het feit dat zulke situaties zich voordoen, is niet afkeurenswaardig, maar wel het misbruik dat we van onze positie zouden kunnen maken om ervan te profiteren.

De Belgische wetgeving gebaseerd op de MiFID richtlijn alsook de corporate governance richtlijnen van de FSMA verplicht CKV al de nodige organisatorische en administratieve maatregelen te nemen ten einde belangenconflicten te identificeren, te voorkomen en te beheren.

CKV is dan ook vastberaden om de belangenconflicten waarmee ze te maken krijgt, aan te pakken om misbruik te voorkomen en zowel haar klanten, medewerkers als iedere andere tegenpartij te beschermen.

Daarom moeten alle medewerkers van de bank die in hun functie omgaan met klanten of leveranciers voortdurend behoedzaam handelen en hun gedrag afstemmen op de regels die in dat domein zijn vastgelegd.

Integriteit en continuïteit van werkzaamheden

Ondanks het feit dat CKV geen systemische kredietinstelling is, beschikt de instelling over voldoende middelen om ingeval van een ernstige calamiteit op korte termijn de werkzaamheden te hervatten. Bovendien wordt de integriteit van de gegevens verzekerd door het gebruik van een uitgebreide en performante IT architectuur.

Beloningsbeleid

CKV vergoedt zijn zelfstandige tussenpersonen op basis van een vergoeding die louter en alleen wordt bepaald op basis van de effectieve aanbreng.

Onze medewerkers krijgen een verloning op basis van hun toegevoegde waarde en ervaring. De vergoeding bestaat voornamelijk uit een vaste component en aanvullend uit een variabele component.

Het beloningsbeleid werd opgesteld in overeenstemming met de wettelijk regels en wordt jaarlijks geëvalueerd door de raad van bestuur.