CKV-Spaarrekening

Gereglementeerde spaarrekening gecommercialiseerd door CKV Spaarbank
 

Deze webpagina bevat een synthese van alle relevante informatie met betrekking tot 1 gereglementeerde spaarformule aangeboden door CKV Spaarbank.

In geval van overdracht van een spaardeposito naar een ander spaardeposito geopend op naam van dezelfde titularis bij dezelfde instelling, anders dan krachtens een doorlopende opdracht uitgevoerd, blijft de premieverwervingsperiode voor het eerste spaardeposito verworven, op voorwaarde dat het bedrag van de overdracht minimaal 500 euro bedraagt en de betrokken titularis tijdens hetzelfde kalenderjaar nog geen drie soortgelijke overdrachten vanop hetzelfde spaardeposito heeft uitgevoerd.

 

I. De tariefinformatie en modaliteiten van gereglementeerde spaarrekeningen (het hoogste rendement na 12 maanden staat eerst).
 

De vergoeding is steeds samengesteld uit een basisrente en een getrouwheidspremie.

 

Opgelet: de optelling van de basisrente en de getrouwheidspremie geldt enkel vandaag voor een bedrag dat 1 jaar op uw rekening blijft staan en zolang de basisrente niet verandert!

Voordat u een spaarrekening opent, moet u het document met essentiële spaardersinformatie lezen.

 

 

1

CKV-spaarrekening

Categorie

Basis-

rente

Getrouwheids-

premie

Optelling van basisrente

en getrouwheidspremie

Toepasselijke

voorwaarden

1% op jaarbasis

1,50% op jaarbasis

2,5% op jaarbasis

Raadpleeg hier de essentiële spaardersinformatie.

 

De basisrente is verworven vanaf de dag na de storting van het gelde op de rekening en tot de dag van de geldopname. Het basisrentetarief kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. De basisrente wordt op uw rekening gestort met valutadatum 1 januari of wanneer u uw rekening afsluit.
 

De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. Indien u uw geld vóór het einde van de periode van 12 maanden opneemt, ontvangt u geen getrouwheidspremie op dat geld. Deze opname zal geen invloed hebben op de verwerving van basisrente. Deze premie loopt vanaf de dag na de storting. De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij de aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing. De reeds verworven getrouwheidspremie wordt op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin die premie verworven is, i.e. op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober, of bij de afsluiting van de rekening.

Klanten worden via hun rekeningafschriften op de hoogte gebracht van wijzigingen in de hierboven vermelde tarieven.

 

Kosten: opening/afsluiting/jaarlijkse afrekening/postverzendingskosten: gratis.

 

II. De plaats waar de spaarcalculator van CKV kan worden geconsulteerd.
 

Deze spaarcalculator is ontwikkeld door elke kredietinstelling en is van toepassing op elke individuele gereglementeerde spaarrekening. Doelstelling is u in staat te stellen na te gaan in hoeverre de verschillende rentetypes (basisrente en getrouwheidspremie) op een bepaalde rekening verworven zijn, zodat u met name de geldelijke impact van een eventuele geldopneming kan inschatten. Deze berekening kan u hier kosteloos aanvragen. Indien meer dan tweemaal per maand een calculatie wordt aangevraagd, zal per extra aanvraag €5,00 in rekening worden gebracht.

 

III. Welke rekening en welke vergoeding stemmen overeen met uw behoeften?

 

Via deze link komt u op de webpagina van de simulator die is ontwikkeld door de FSMA en als doel heeft u, na het invoeren van enkele gegevens zoals het te sparen bedrag en de looptijd, een overzicht te bieden van de vergoeding per gereglementeerde spaarrekening en per instelling.

 

IV. Link naar de bankoverstapdienst

 

Via deze link komt u terecht op de pagina over de bankoverstapdienst van Febelfin waar u alle nodige info kan vinden om op deze dienst beroep te kunnen doen om eventueel naar een andere bank over te stappen.

 

V. Belangrijkste risico's

Risico op faillissement:  In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling, loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering of omzetting in aandelen (Bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro, dat valt onder de depositogarantie. Meer informatie over dit beschermingsmechanisme vindt u op de website van het Garantiefonds en het Beschermingsfonds (garantiefonds.belgium.be).

Inflatierisico: door de aanhoudende prijsstijgingen kan het gestorte geld in waarde dalen. 

 

VI. Andere
 

De op deze pagina beschreven spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening van CKV   Spaarbank. Dit product is onderworpen aan het Belgisch recht en zijn van onbepaalde duur. 

 

VII. Fiscaliteit

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste schijf interesten (tot een plafond van EUR 1.020 voor het in inkomstenjaar 2024) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van EUR 2.040 voor het inkomstenjaar 2024). De roerende voorheffing    bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft en wordt automatisch aan de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingsaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.

 

VII. Klachten

Voor klachten kan u terecht bij de interne klachtendienst

Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u een beroep doen op de Ombudsman voor financiële geschillen (www.ombudsfin.be ).

 

.