COVID-19: CKV BLIJFT TOT UW DIENST

Ook tijdens deze turbulente Corona-periode blijft CKV volledig operationeel. Ons team in Waregem plus onze commerciëlen blijven tot uw dienst. We hebben de nodige schikkingen getroffen zodat jullie bij ons terecht kunnen voor alle vragen inzake kredietdossiers en spaartegoeden. Wij openden hiertoe volgend e-mailadres covid-19@ckv.be.

Specifiek voor klanten met spaartegoeden: wij kunnen u enkel ontvangen op onze zetel te Waregem nà voorafgaande afspraak via 056 62 92 81 of via mail: directbank@ckv.be.

CKV blijft de toestand op de voet volgen en informeert bij elke nieuwe ontwikkelingen.

CKV steunt de consumenten die financieel getroffen zijn door de coronacrisis. Heeft u bij ons een consumentenkrediet of een hypothecaire gewaarborgd krediet met roerende bestemming, dan komt u in aanmerking voor een uitstel van betaling indien u voldoet aan volgende voorwaarden:

  • U lijdt een inkomensverlies door de coronacrisis (bv tijdelijk technisch/economisch werkloos, sluiting bedrijf,...)
  • U had geen betalingsachterstand van meer dan één maand op 1-4-2020
  • U beschikt over minder dan 25.000 euro roerend vermogen
Het betalingsuitstel heeft betrekking op zowel kapitaal als intresten (u betaalt tijdelijk niets) en dit gedurende maximaal 3 maanden. Na afloop van het betalingsuitstel hernemen de betalingen. Er worden geen administratie- of dossierkosten aangerekend en de intresten tijdens de uitstelperiode kan u gespreid over de resterende looptijd van uw krediet terugbetalen.

U kan uw vraag richten tot covid-19@ckv.be. Hou rekening met een behandeltermijn van enkele dagen."

CKV TEAM

COVID-19: CKV RESTE À VOTRE SERVICE

Face à cette situation exceptionnelle de Corona, nous tenons à vous informer que CKV restera pleinement opérationnel. Notre équipe à Waregem ainsi que nos commerciaux resteront à votre service. Nous avons pris les dispositions nécessaires afin que vous puissiez nous joindre pour toutes questions relatives aux dossiers de crédit et à vos épargnes. Nous mettons l’adresse e-mail covid-19@ckv.be à votre service.

Spécifiquement pour nos clients épargnants: nous ne pouvons vous accueillir à notre siège social à Waregem que sur rendez-vous préalable via 056 62 92 81 ou par e-mail: directbank@ckv.be. Merci de votre compréhension.

Bien entendu, nous continuerons à suivre de près la situation et nous vous tiendrons informés de tout nouveau développement.

CKV continue à supporter les consommateurs qui ont été financièrement touchés par la crise du coronavirus. Si vous avez un crédit à la consommation ou un crédit hypothécaire avec but mobilier, vous pouvez bénéficier d'un report de paiement si les conditions suivantes sont remplies :

  • Vous subissez une perte de revenus du fait de la crise du coronavirus (chômage technique temporire, la société est fermée,...)
  • Vous n'étiez pas en retard dans vos remboursements de plus d'un mois au 1er avril 2020
  • Vous possédez des biens mobiliers pour une valeur de moins de 25.000 euros.
Le report de paiement porte à la fois sur le capital et les intérêts et sa durée est de maximum 3 mois.Au-delà de l'expiration de cette période de report, les remboursements reprendront leur cours. Il ne sera pas facturé de frais de dossier, ni de frais administratifs. Les intérêts dus pour la période de report seront échelonnés sûr la durée restante de votre crédit.

Vous pouvez adresser votre demande à covid-19@ckv.be. Veuillez tenir compte d'une période de traitement de quelques jours.

CKV TEAM

Klachtenprocedure

Interne Klachtendienst

Centrale Kredietverlening NV

Mannebeekstraat 33
8790 WAREGEM
Tel. : +32 (0)56 62 92 88
Fax : +32 (0)56 62 92 89
E-mail : klachten@ckv.be

De Interne klachtendienst: een woordje uitleg.

De Interne klachtendienst van Centrale Kredietverlening NV is een interne dienst van de bank die u kan helpen bij het oplossen van een probleem of kan verduidelijken waarom een bepaalde handeling werd gesteld of beslissing werd genomen.

Deze dienst zal een advies opstellen betreffende het voorgelegde probleem. Dit advies is niet bindend. Als u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, kunt u zich tot de Ombudsman in financiële geschillen (Ombudsfin) - die instaat voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen - of zelfs tot de rechtbank wenden.

Wie kan een beroep doen op de klachtendienst ?

Alle klanten, zowel natuurlijke als rechtspersonen met klachten die hun relatie met Centrale Kredietverlening NV betreffen, kunnen een beroep doen op de interne klachtendienst van de bank.

Indien u een klacht heeft, dient U schriftelijk of via e-mail (klachten@ckv.be) de Interne klachtendienst duidelijk en nauwkeurig inlichten omtrent uw grieven/klachten. Wij verzoeken u ook duidelijk uw naam, contactgegevens (adres, telefoonnummer of e-mailadres) alsook uw refertenummer zo u over één beschikt te vermelden in uw klachtbrief. Bij voorkeur maakt u tevens een kopie over van de eventuele stavingstukken waarover u zou beschikken.

De Interne klachtendienst verbindt zich ertoe – behoudens overmacht – de consument binnen de 5 werkdagen een ontvangstbericht te zenden. Het uiteindelijke antwoord/advies inzake uw klacht ontvangt u zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw klacht. Mogelijks worden bijkomende inlichtingen opgevraagd door de Interne Bemiddelingsdienst.

Een zorgvuldig onderzoek vergt tijd. De behandeling van een dossier kan variëren van enkele dagen tot maximum één maand, al naargelang de complexiteit. U wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het gemotiveerd advies van de Interne Bemiddelingsdienst.

De Interne klachtendienst is onbevoegd voor een geschil:
- Betreffende het commerciële beleid van de financiële instelling;
- Dat bij een rechtbank aanhangig is;
- Waarvoor reeds een gerechtelijke uitspraak bestaat.

De Interne klachtendienst antwoordt niet op vragen om algemene inlichtingen. Hiervoor kan u uiteraard wel terecht bij de verschillende diensten van de bank, via e-mail op info@ckv.be of telefonisch op het nummer 32 (0)56 92 92 81.

Is een beroep op de klachtendienst gratis ?

Het beroep op de interne klachtendienst van de bank is in alle gevallen gratis.

Wat indien het antwoord van de interne klachtendienst van de bank u geen voldoening schenkt?

Indien het antwoord van de interne klachtendienst u geen voldoening schenkt, kan u zich wenden tot de Ombudsman in financiële geschillen (Ombudsfin) die instaat voor de buitenrechtelijke regeling van consumentengeschillen.

Ombudsfin is een onpartijdig bemiddelingsorgaan. Zij kunnen u helpen bij het oplossen van een probleem met uw bank, beursvennootschap, vermogensbeheerder, beleggingsadviseur of kredietmaatschappij.

Iedere cliënt van een bank, een kredietmaatschappij, een beursvennootschap, een vermogensbeheerder of een beleggingsadviseur aangesloten respectievelijk bij de BVB, de BVK, de BVLB of de BEAMA, die als natuurlijke persoon optreedt voor zijn privé-belangen, kan een beroep doen op Ombudsfin als hij geen genoegdoening bij zijn financiële instelling heeft gekregen.

Na onderzoek van de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de klacht, zal Ombudsfin een uitspraak doen in de vorm van een advies.  Behalve wat betreft de geschillen inzake de basisbankdienst betreft, zijn deze adviezen niet bindend.  Ze zijn ook niet vatbaar voor beroep.

OMBUDSFIN

Ombudsman in financiële geschillen

Françoise SWEERTS, Ombudsman

North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2
1000 Brussel
Tel. : +32 2 545 77 70
Fax : +32 2 545 77 79
E-mail : Ombudsman@Ombudsfin.be

Voor verdere informatie hieromtrent kan u steeds terecht op de webpagina van Ombudsfin : http://www.ombudsfin.be.