COVID-19: CKV BLIJFT TOT UW DIENST

Ook tijdens deze turbulente Corona-periode blijft CKV volledig operationeel. Ons team in Waregem plus onze commerciëlen blijven tot uw dienst. We hebben de nodige schikkingen getroffen zodat jullie bij ons terecht kunnen voor alle vragen inzake kredietdossiers en spaartegoeden. Wij openden hiertoe volgend e-mailadres covid-19@ckv.be.

Specifiek voor klanten met spaartegoeden: wij kunnen u enkel ontvangen op onze zetel te Waregem nà voorafgaande afspraak via 056 62 92 81 of via mail: directbank@ckv.be.

CKV blijft de toestand op de voet volgen en informeert bij elke nieuwe ontwikkelingen.

CKV steunt de consumenten die financieel getroffen zijn door de coronacrisis. Heeft u bij ons een consumentenkrediet of een hypothecaire gewaarborgd krediet met roerende bestemming, dan komt u in aanmerking voor een uitstel van betaling indien u voldoet aan volgende voorwaarden:

  • U lijdt een inkomensverlies door de coronacrisis (bv tijdelijk technisch/economisch werkloos, sluiting bedrijf,...)
  • U had geen betalingsachterstand van meer dan één maand op 1-4-2020
  • U beschikt over minder dan 25.000 euro roerend vermogen
Het betalingsuitstel heeft betrekking op zowel kapitaal als intresten (u betaalt tijdelijk niets) en dit gedurende maximaal 3 maanden. Na afloop van het betalingsuitstel hernemen de betalingen. Er worden geen administratie- of dossierkosten aangerekend en de intresten tijdens de uitstelperiode kan u gespreid over de resterende looptijd van uw krediet terugbetalen.

U kan uw vraag richten tot covid-19@ckv.be. Hou rekening met een behandeltermijn van enkele dagen."

CKV TEAM

COVID-19: CKV RESTE À VOTRE SERVICE

Face à cette situation exceptionnelle de Corona, nous tenons à vous informer que CKV restera pleinement opérationnel. Notre équipe à Waregem ainsi que nos commerciaux resteront à votre service. Nous avons pris les dispositions nécessaires afin que vous puissiez nous joindre pour toutes questions relatives aux dossiers de crédit et à vos épargnes. Nous mettons l’adresse e-mail covid-19@ckv.be à votre service.

Spécifiquement pour nos clients épargnants: nous ne pouvons vous accueillir à notre siège social à Waregem que sur rendez-vous préalable via 056 62 92 81 ou par e-mail: directbank@ckv.be. Merci de votre compréhension.

Bien entendu, nous continuerons à suivre de près la situation et nous vous tiendrons informés de tout nouveau développement.

CKV continue à supporter les consommateurs qui ont été financièrement touchés par la crise du coronavirus. Si vous avez un crédit à la consommation ou un crédit hypothécaire avec but mobilier, vous pouvez bénéficier d'un report de paiement si les conditions suivantes sont remplies :

  • Vous subissez une perte de revenus du fait de la crise du coronavirus (chômage technique temporire, la société est fermée,...)
  • Vous n'étiez pas en retard dans vos remboursements de plus d'un mois au 1er avril 2020
  • Vous possédez des biens mobiliers pour une valeur de moins de 25.000 euros.
Le report de paiement porte à la fois sur le capital et les intérêts et sa durée est de maximum 3 mois.Au-delà de l'expiration de cette période de report, les remboursements reprendront leur cours. Il ne sera pas facturé de frais de dossier, ni de frais administratifs. Les intérêts dus pour la période de report seront échelonnés sûr la durée restante de votre crédit.

Vous pouvez adresser votre demande à covid-19@ckv.be. Veuillez tenir compte d'une période de traitement de quelques jours.

CKV TEAM

Onze spaardeposito's

Een spaarproduct op maat

Als u uw kapitaal wilt laten groeien, kan u bij CKV Spaarbank terecht voor een spaardeposito. Wij bieden u een grote keuze aan klassieke spaarproducten allen onderworpen aan het Belgisch recht.

 

CKV-Spaarrekeningen

Wil u een financiële reserve aanleggen voor onverwachte uitgaven? Of sparen om later iets te kunnen kopen? Dan kan u geld opzij zetten op een spaarrekening. In ruil daarvoor geeft uw bank u een vergoeding: de intresten. U kan op elk moment geld bijstorten op uw spaarrekening, maar ook geld afhalen. 

Kenmerken:

- 0,10% basisrente en 0,15% getrouwheidspremie op jaarbasis;
- De aangeboden basisrente is gegarandeerd voor de gelopen periode (pro rata temporis) maar kan op ieder ogenblik door CKV aangepast worden binnen de wettelijke grenzen. De getrouwheidspremie is verworven voor alle bedragen die gedurende twaalf maanden na de storting onafgebroken op de spaarrekening staan maar kan ook op ieder ogenblik door CKV aangepast worden binnen de wettelijke grenzen. De klant zal van iedere wijziging inzake basisrente en getrouwheidspremie schriftelijk worden geïnformeerd via een rekeningafschrift. Wijzigingen worden uiteraard ook steeds vermeld op de website;
- Altijd beschikbaar: spreek uw spaargeld aan wanneer u wilt;
- U betaalt geen roerende voorheffing op de uitgekeerde rente van maximaal € 990,00  (€ 1.980 voor gehuwden of wettelijk samenwonenden) per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overschrijdt, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank.
- Geen instap- of beheerskosten;
- De CKV-spaarrekening is een product van onbepaalde duur;

- Geen minimuminlage.

Risico:

- In geval van (risico op) faillissement van de financiële instelling wordt het spaarbedrag tot 100.000 euro per persoon gewaarborgd door het Depositobeschermingsfonds. Bij bedragen boven 100.000 euro riskeert de spaarder dat hij alles boven 100.000 euro verliest of dat het omgezet wordt naar aandelen (bail-in).

Consulteer steeds de essentiële spaardersinformatie of de essentiële spaarderinformatie voor een spaarrekening met derdenbeding en de informatiefiche over de depositobescherming voorafgaand aan het openen van een CKV-Spaarrekening of een CKV-Spaarrekening met derdenbeding. U kan hiervan ook een kosteloos afschrift bekomen bij elke CKV agent of via directbank@ckv.be

 

CKV-Termijnrekeningen

Heeft u uw spaargeld niet nodig voor een bepaalde periode? Dan krijgt u dikwijls een hogere intrest op een termijnrekening dan op een spaarrekening. In ruil hiervoor moet u het geld op de termijnrekening laten staan tot de eindvervaldag. 

Kenmerken:

- Tarief rentevoeten in functie van looptijd en keuze van intrestuitkering: maandelijks (comfort), halfjaarlijks (tempo), jaarlijks (relax) of gekapitaliseerd (target);
- Gegarandeerde rentevoeten voor de ganse looptijd;
- Geen instap- of beheerskosten;
- Volledige terugbetaling van kapitaal op vervaldag;
- Minimuminlage van € 25.000,00 bij comfortrekeningen. Bij de overige termijnrekeningen een minimuminlage van € 100,00 en veelvouden van € 100,00;
- Minimale looptijd van twee jaar bij targetrekeningen en van één jaar bij de overige termijnrekeningen;
- Op de toegekende rente worde een roerende voorheffing van 30% ingehouden voor de natuurlijke personen met een woonplaats in België;
- Pas beschikbaar op vervaldag. Vervroegde uittreding zal waarschijnlijk gebeuren tegen een prijs die onder de nominale waarde ligt.

Risico:

- In geval van (risico op) faillissement van de financiële instelling wordt het spaarbedrag tot 100.000 euro per persoon gewaarborgd door het Depositobeschermingsfonds. Bij bedragen boven 100.000 euro riskeert de spaarder dat hij alles boven 100.000 euro verliest of dat het omgezet wordt naar aandelen (bail-in).

 

Meer weten?

Voor meer informatie over onze spaarproducten verwijzen wij u graag door naar de productpagina's hierboven vermeld. Uiteraard kan u ons voor meer informatie steeds contacteren of een afspraak met ons maken.

 

Niet tevreden?

Met eventuele klachten kunt u terecht bij de heer Rudi Deruytter (klachten@ckv.be). Indien het geschil langs die weg niet opgelost raakt, kan u beroep doen op de ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).