Opname bouwschijven

PROCEDURE (WERKWIJZE) OPNAME VAN EEN BEDRAG BESTEMD VOOR DE UITVOERING VAN RENOVATIE-, VERBOUWINGS- OF BOUWWERKEN:

U heeft bij Centrale Kredietverlening een lening aangegaan waarvan één van de doeleinden het renoveren, verbouwen of het bouwen van een onroerend goed betreft. Hiervoor werd een bedrag (zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden van uw hypothecair krediet) voorzien. Dit bedrag wordt na de effectieve ondertekening van de akte en naarmate de werken vorderen in schijven uitgekeerd (minimaal 2000 euro) op uw verzoek en mits voldaan wordt aan de voorwaarden hierna vermeld.

Werkwijze:

1. Het minimaal bedrag van elke aanvraag is 2000 euro. Aanvragen voor een lager bedrag worden niet behandeld. 

2. Het volledig bedrag voorzien voor werken dient te zijn opgenomen binnen een termijn van 24 maanden volgend op de datum van ondertekening van de leningsakte.

3. Elk verzoek tot opname of uitkering van een schijf moet schriftelijk aangevraagd worden per e-mail: opnames@ckv.be.

4. Elk verzoek gebeurt aan de hand van bijgaand aanvraagformulier, dat U volledig invult, ondertekent en opstuurt SAMEN met de verantwoordingsstukken EN foto's ten einde de vooruitgang van de werken te kunnen vaststellen. 
Foto's kunnen digitaal overgemaakt worden op het emailadres: opnames@ckv.be.

5. Verantwoordingsstukken kunnen zijn:

  • Recente facturen of voorschotfacturen voor uitgevoerde werken.
  • Recente facturen en/of aankoopbonnen (kassatickets) van aangekochte materialen.

6. De uitgevoerde werken dienen overeen te stemmen met de opgegeven werken van de expert (zie expertiseverslag + de initieel overgemaakte bestekken).

7. Naarmate de uitvoering van de werken vordert, zullen wij U verzoeken een nazichtexpertise over te maken ten einde de vordering van de werken vast te stellen. De nazichtexpertise dient uitgevoerd te worden door een door ons erkende schatter. De kosten van deze schatting zijn ten laste van de ontlener(s). 

8. Opgelet! Onzorgvuldig of onvolledig ingevulde aanvragen, en/of ontbrekende verantwoordingsstukken bij de aanvragen, kunnen aanleiding geven tot niet behandelen en/of uitbetalen van de opname. Op de voorschotfacturen en/of facturen dient de klant te schrijven "akkoord met betaling aan leverancier". Dit moet getekend en gedateerd zijn door de klant. Bij facturen vermeldt u steeds het telefoonnummer en het IBAN-nummer van de leverancier in kwestie. Zo niet, kunnen wij deze niet uitbetalen.

9. De registratie en beslissing omtrent uw aanvraag tot opname zal u steeds schriftelijk worden meegedeeld via email. Opgepast: u kan meerdere e-mails (dewelke telkens handelt over een ander deel van uw aanvraag) ontvangen voor 1 aanvraag, gelieve elke mail grondig te lezen.

10. Indien uw aanvraag aanvaard werd door onze directie en overgaan werd tot uitbetaling, volgt binnen de 24u, vie email, een aangepast vervaldagbericht. Gelieve dit ook grondig te lezen en de betalingsinstructies op te volgen.

11. Deze procedure en aanvraag vrijgave bouwschijf is terug vinden op onze website: http://www.ckv.be bij "document center". Bij vragen kan u ook steeds de "FAQ" consulteren op onze website of een mail sturen naar opnames@ckv.be.

 

Documenten