COVID-19: CKV BLIJFT TOT UW DIENST

Ook tijdens deze turbulente Corona-periode blijft CKV volledig operationeel. Ons team in Waregem plus onze commerciëlen blijven tot uw dienst. We hebben de nodige schikkingen getroffen zodat jullie bij ons terecht kunnen voor alle vragen inzake kredietdossiers en spaartegoeden. Wij openden hiertoe volgend e-mailadres covid-19@ckv.be.

Specifiek voor klanten met spaartegoeden: wij kunnen u enkel ontvangen op onze zetel te Waregem nà voorafgaande afspraak via 056 62 92 81 of via mail: directbank@ckv.be.

CKV blijft de toestand op de voet volgen en informeert bij elke nieuwe ontwikkelingen.

CKV steunt de consumenten die financieel getroffen zijn door de coronacrisis. Heeft u bij ons een consumentenkrediet of een hypothecaire gewaarborgd krediet met roerende bestemming, dan komt u in aanmerking voor een uitstel van betaling indien u voldoet aan volgende voorwaarden:

  • U lijdt een inkomensverlies door de coronacrisis (bv tijdelijk technisch/economisch werkloos, sluiting bedrijf,...)
  • U had geen betalingsachterstand van meer dan één maand op 1-4-2020
  • U beschikt over minder dan 25.000 euro roerend vermogen
Het betalingsuitstel heeft betrekking op zowel kapitaal als intresten (u betaalt tijdelijk niets) en dit gedurende maximaal 3 maanden. Na afloop van het betalingsuitstel hernemen de betalingen. Er worden geen administratie- of dossierkosten aangerekend en de intresten tijdens de uitstelperiode kan u gespreid over de resterende looptijd van uw krediet terugbetalen.

U kan uw vraag richten tot covid-19@ckv.be. Hou rekening met een behandeltermijn van enkele dagen."

CKV TEAM

COVID-19: CKV RESTE À VOTRE SERVICE

Face à cette situation exceptionnelle de Corona, nous tenons à vous informer que CKV restera pleinement opérationnel. Notre équipe à Waregem ainsi que nos commerciaux resteront à votre service. Nous avons pris les dispositions nécessaires afin que vous puissiez nous joindre pour toutes questions relatives aux dossiers de crédit et à vos épargnes. Nous mettons l’adresse e-mail covid-19@ckv.be à votre service.

Spécifiquement pour nos clients épargnants: nous ne pouvons vous accueillir à notre siège social à Waregem que sur rendez-vous préalable via 056 62 92 81 ou par e-mail: directbank@ckv.be. Merci de votre compréhension.

Bien entendu, nous continuerons à suivre de près la situation et nous vous tiendrons informés de tout nouveau développement.

CKV continue à supporter les consommateurs qui ont été financièrement touchés par la crise du coronavirus. Si vous avez un crédit à la consommation ou un crédit hypothécaire avec but mobilier, vous pouvez bénéficier d'un report de paiement si les conditions suivantes sont remplies :

  • Vous subissez une perte de revenus du fait de la crise du coronavirus (chômage technique temporire, la société est fermée,...)
  • Vous n'étiez pas en retard dans vos remboursements de plus d'un mois au 1er avril 2020
  • Vous possédez des biens mobiliers pour une valeur de moins de 25.000 euros.
Le report de paiement porte à la fois sur le capital et les intérêts et sa durée est de maximum 3 mois.Au-delà de l'expiration de cette période de report, les remboursements reprendront leur cours. Il ne sera pas facturé de frais de dossier, ni de frais administratifs. Les intérêts dus pour la période de report seront échelonnés sûr la durée restante de votre crédit.

Vous pouvez adresser votre demande à covid-19@ckv.be. Veuillez tenir compte d'une période de traitement de quelques jours.

CKV TEAM

Opname bouwschijven

PROCEDURE (WERKWIJZE) OPNAME VAN EEN BEDRAG BESTEMD VOOR DE UITVOERING VAN RENOVATIE-, VERBOUWINGS- OF BOUWWERKEN:

U heeft bij Centrale Kredietverlening een lening aangegaan waarvan één van de doeleinden het renoveren, verbouwen of het bouwen van een onroerend goed betreft. Hiervoor werd een bedrag (zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden van uw hypothecair krediet) voorzien. Dit bedrag wordt na de effectieve ondertekening van de akte en naarmate de werken vorderen in schijven uitgekeerd (minimaal 2000 euro) op uw verzoek en mits voldaan wordt aan de voorwaarden hierna vermeld.

Werkwijze:

1. Het minimaal bedrag van elke aanvraag is 2000 euro.  

2. Het volledig bedrag voorzien voor werken dient te zijn opgenomen binnen een termijn van 24 maanden volgend op de datum van ondertekening van de leningsakte.

3. Elk verzoek tot opname of uitkering van een schijf moet schriftelijk aangevraagd worden, bij voorkeur per e-mail: opnames@ckv.be.

4. Gelieve voor elke aanvraag het aanvraagformulier te gebruiken, en dit volledig ingevuld en ondertekend naar ons terug te mailen, dit SAMEN met de verantwoordingsstukken en/of foto's ten einde de vooruitgang van de werken te kunnen vaststellen. Aanvragen die niet aan de hand van het aanvraagformulier worden overgemaakt, zullen immers niet noodzakelijk in overweging worden genomen en de procedure enkel vertragen. Foto's kunnen digitaal overgemaakt worden op het emailadres: opnames@ckv.be.

5. Verantwoordingsstukken kunnen o.a. zijn:

  • Recente facturen of voorschotfacturen voor uitgevoerde werken.
  • Recente facturen en/of aankoopbonnen (kassatickets) van aangekochte materialen.

6. Gelieve de uitgevoerde werken overeen te laten stemmen met de werken opgegegeven aan de expert (zie expertiseverslag + de initieel overgemaakte bestekken).

7. Naarmate de uitvoering van de werken vordert, zullen wij u verzoeken een nazichtexpertise over te maken ten einde de vordering van de werken vast te stellen. De nazichtexpertise dient uitgevoerd te worden door een door CKV aangesteld persoon (o.a. schatter). De kosten van deze schatting zijn ten laste van de ontlener(s). 

8. Opgelet! Onzorgvuldig of onvolledig ingevulde aanvragen, en/of ontbrekende verantwoordingsstukken bij de aanvragen, kunnen aanleiding geven tot niet behandelen en/of uitbetalen van de opname. Indien de aanvraag niet via mail van de klant komt, dient de klant eigenhandig op het aanvraagformulier en/of verantwoordingsstukken (o.a. facturen)  "akkoord met betaling aan leverancier" aan te duiden en/of te schrijven. Dit moet getekend en gedateerd zijn door de klant. Gelieve bij facturen het telefoonnummer en het IBAN-nummer van de leverancier in kwestie te vermelden teneinde de uitbetaling te vergemakkelijken.

9. De registratie en beslissing omtrent uw aanvraag tot opname zal u steeds schriftelijk worden meegedeeld bij voorkeur via email. Opgepast: u kan meerdere e-mails (dewelke telkens handelt over een ander deel van uw aanvraag) ontvangen voor 1 aanvraag, gelieve elke mail grondig te lezen.
In geval van vergissingen of onjuistheden: gelieve binnen de 30 dagen na datum van bevestiging door CKV van een gehele of gedeeltelijke vrijgave, CKV schriftelijk in kennis te stellen van deze vergissing/onjuistheid. Zo niet zal deze vrijgave door CKV als definitief goedgekeurd worden beschouwd.

10. Indien uw aanvraag aanvaard werd en overgaan werd tot uitbetaling, volgt op het einde van diezelfde maand, via mail/post een aangepast vervaldagbericht. Gelieve dit ook grondig te lezen en de betalingsinstructies op te volgen.

11. Deze procedure en aanvraag vrijgave bouwschijf is terug vinden via volgende link: procedure aanvraag. Bij vragen kan u ook steeds de "FAQ" consulteren op onze website of een mail sturen naar opnames@ckv.be.