COVID-19: CKV BLIJFT TOT UW DIENST

Ook tijdens deze turbulente Corona-periode blijft CKV volledig operationeel. Ons team in Waregem plus onze commerciëlen blijven tot uw dienst. We hebben de nodige schikkingen getroffen zodat jullie bij ons terecht kunnen voor alle vragen inzake kredietdossiers en spaartegoeden. Wij openden hiertoe volgend e-mailadres covid-19@ckv.be.

Specifiek voor klanten met spaartegoeden: wij kunnen u enkel ontvangen op onze zetel te Waregem nà voorafgaande afspraak via 056 62 92 81 of via mail: directbank@ckv.be.

CKV blijft de toestand op de voet volgen en informeert bij elke nieuwe ontwikkelingen.

CKV steunt de consumenten die financieel getroffen zijn door de coronacrisis. Heeft u bij ons een consumentenkrediet of een hypothecaire gewaarborgd krediet met roerende bestemming, dan komt u in aanmerking voor een uitstel van betaling indien u voldoet aan volgende voorwaarden:

  • U lijdt een inkomensverlies door de coronacrisis (bv tijdelijk technisch/economisch werkloos, sluiting bedrijf,...)
  • U had geen betalingsachterstand van meer dan één maand op 1-4-2020
  • U beschikt over minder dan 25.000 euro roerend vermogen
Het betalingsuitstel heeft betrekking op zowel kapitaal als intresten (u betaalt tijdelijk niets) en dit gedurende maximaal 3 maanden. Na afloop van het betalingsuitstel hernemen de betalingen. Er worden geen administratie- of dossierkosten aangerekend en de intresten tijdens de uitstelperiode kan u gespreid over de resterende looptijd van uw krediet terugbetalen.

U kan uw vraag richten tot covid-19@ckv.be. Hou rekening met een behandeltermijn van enkele dagen."

CKV TEAM

COVID-19: CKV RESTE À VOTRE SERVICE

Face à cette situation exceptionnelle de Corona, nous tenons à vous informer que CKV restera pleinement opérationnel. Notre équipe à Waregem ainsi que nos commerciaux resteront à votre service. Nous avons pris les dispositions nécessaires afin que vous puissiez nous joindre pour toutes questions relatives aux dossiers de crédit et à vos épargnes. Nous mettons l’adresse e-mail covid-19@ckv.be à votre service.

Spécifiquement pour nos clients épargnants: nous ne pouvons vous accueillir à notre siège social à Waregem que sur rendez-vous préalable via 056 62 92 81 ou par e-mail: directbank@ckv.be. Merci de votre compréhension.

Bien entendu, nous continuerons à suivre de près la situation et nous vous tiendrons informés de tout nouveau développement.

CKV continue à supporter les consommateurs qui ont été financièrement touchés par la crise du coronavirus. Si vous avez un crédit à la consommation ou un crédit hypothécaire avec but mobilier, vous pouvez bénéficier d'un report de paiement si les conditions suivantes sont remplies :

  • Vous subissez une perte de revenus du fait de la crise du coronavirus (chômage technique temporire, la société est fermée,...)
  • Vous n'étiez pas en retard dans vos remboursements de plus d'un mois au 1er avril 2020
  • Vous possédez des biens mobiliers pour une valeur de moins de 25.000 euros.
Le report de paiement porte à la fois sur le capital et les intérêts et sa durée est de maximum 3 mois.Au-delà de l'expiration de cette période de report, les remboursements reprendront leur cours. Il ne sera pas facturé de frais de dossier, ni de frais administratifs. Les intérêts dus pour la période de report seront échelonnés sûr la durée restante de votre crédit.

Vous pouvez adresser votre demande à covid-19@ckv.be. Veuillez tenir compte d'une période de traitement de quelques jours.

CKV TEAM

Corporate governance

Als spaarbank heeft CKV in maatschappelijk opzicht een bijzondere verantwoordelijkheid. In termen van corporate governance betekent dit dat de bank transparant werkt en oog houdt voor de belangen van alle stakeholders.

Aandeelhoudersstructuur

De instelling is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht waarvan het kapitaal volledig is volstort.

De aandelen zijn voor 99,94 % in handen van de financiële holding DATEX NV. Daarnaast zijn er een beperkt aantal aandeelhouders die de resterende 0,06 % van de aandelen bezitten.

Groepsstructuur

CKV heeft geen dochterondernemingen.

De financiële holding DATEX NV heeft naast haar belang in CKV de moederonderneming van de NV CEFIMA en de NV IMMO DESAN.

Beleidsorganen

CKV beschikt over een raad van bestuur en een directiecomité.

De raad van bestuur telt negen leden waarvan drie onafhankelijke. In de schoot van de raad van bestuur werd een audit- en risicocomité opgericht. Hierin zetelen enkel de niet uitvoerende bestuurders.

Het directiecomité bestaat uit vier leden en staat collegiaal in voor de dagelijkse leiding.

Organisatiestructuur

Als kleinere spaarbank die zich richt op het klassieke bankieren is CKV heel eenvoudig georganiseerd. Zowel de krediet- als de depositoproducten worden verkocht via een net van zelfstandige tussenpersonen. Naast de backoffice diensten, gericht op kredietverlening en depositowerving, beschikt CKV over een aantal ondersteunende diensten (boekhouding, informatica, debiteurenbeheer, etc.). Daarnaast beschikt CKV over een interne auditor, compliance officer en riskmanager die elk op hun domein de goede werking van de spaarbank ondersteunen.

Doelstellingen en bedrijfswaarden

Centrale Kredietverlening neemt als spaarbank een belangrijke maatschappelijke positie in, waarbij onze interne en externe medewerkers het visitekaartje zijn naar de buitenwereld. Naast het imago van onze instelling staat of valt het succes van Centrale Kredietverlening met het vertrouwen dat onze (werk)omgeving in ons stelt. Vertrouwen kan alleen worden verworven door professioneel en integer handelen.
Centrale Kredietverlening is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil daarom niet alleen geldende wetten en regels en de Corporate Governance Code zoveel mogelijk naleven, maar bovendien rekening houden met maatschappelijk gangbare normen en waarden. Onze normen en waarden hebben wij neergelegd in de volgende gedragsregels die van toepassing zijn op alle medewerkers zowel intern als extern die een exemplaar van deze tekst hebben ontvangen.

De medewerkers moeten alle wettelijke voorschriften naleven. Zij moeten dan ook op de hoogte zijn van – in ieder geval – alle relevante wet- en regelgeving. Indien juridisch advies nodig is, zal daartoe beroep gedaan worden op een deskundige. Het is in ieder geval niet de bedoeling een eigen interpretatie te geven. Iedere medewerker volgt daarnaast de voorschriften vermeld in de schriftelijke procedures van de instelling.

Risicobeheer

Bankieren, zelfs klassiek, is risico’s beheren. CKV beheert deze risico’s op een gedegen manier. Zo wordt uitermate veel belang gehecht aan het krediet- en tegenpartijrisico in de schoot van het kredietcomité. Het operationele risicocomité (opgericht in de schoot van het directiecomité) beheert het renterisico, liquiditeitsrisico en andere operationele risico’s.

Door haar aard en werking kent de instelling geen marktrisico of wisselkoersrisico’s. 

Voorkoming van belangenconflicten

CKV wordt als financiële instelling gekenmerkt door de samenloop van verschillende belangen, vaak gelijklopende maar even dikwijls uiteenlopende of conflicterende belangen.  Zo kunnen belangenconflicten ontstaan tussen de verschillende stakeholders.

Het feit dat zulke situaties zich voordoen, is niet afkeurenswaardig, maar wel het misbruik dat we van onze positie zouden kunnen maken om ervan te profiteren.

De Belgische wetgeving gebaseerd op de MiFID richtlijn alsook de corporate governance richtlijnen van de FSMA verplicht CKV al de nodige organisatorische en administratieve maatregelen te nemen ten einde belangenconflicten te identificeren, te voorkomen en te beheren.

CKV is dan ook vastberaden om de belangenconflicten waarmee ze te maken krijgt, aan te pakken om misbruik te voorkomen en zowel haar klanten, medewerkers als iedere andere tegenpartij te beschermen.

Daarom moeten alle medewerkers van de bank die in hun functie omgaan met klanten of leveranciers voortdurend behoedzaam handelen en hun gedrag afstemmen op de regels die in dat domein zijn vastgelegd.

Integriteit en continuïteit van werkzaamheden

Ondanks het feit dat CKV geen systemische kredietinstelling is, beschikt de instelling over voldoende middelen om ingeval van een ernstige calamiteit op korte termijn de werkzaamheden te hervatten. Bovendien wordt de integriteit van de gegevens verzekerd door het gebruik van een uitgebreide en performante IT architectuur.

Beloningsbeleid

CKV vergoedt zijn zelfstandige tussenpersonen op basis van een vergoeding die louter en alleen wordt bepaald op basis van de effectieve aanbreng.

Onze medewerkers krijgen een verloning op basis van hun toegevoegde waarde en ervaring. De vergoeding bestaat voornamelijk uit een vaste component en aanvullend uit een variabele component.

Het beloningsbeleid werd opgesteld in overeenstemming met de wettelijk regels en wordt jaarlijks geëvalueerd door de raad van bestuur.